شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ زلف تو را سروده بودم، افسوس که باد آمد بر باد رفت نظم شعر من و گيسويت
*ري را
99/3/24
بد نشد... شعري سپيد شد و گيسويي آشفته
زيبا@};-
سلام...ممنون از بزرگواران
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top