شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ از عشق چه ميداني وقتي که نشدي عاشق با مشق چه داند طفل،بابا نان را چگونه داد...
313 هم قدم
بابا براي بزرگ کردن منو تو جان داد
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
رتبه 69
26 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top