شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ کام من و جام بلا زلف تو و جام شراب بزم عشق است دگر سهم همه يکسان نيست
freand
100/1/12
2--براي تو
که دل به درد تو خو کرد و ميل درمان نيست
mariii
ما که دست کشيديم .تو هم‌دست بکش بگو خلاص!
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 69
27 برگزیده
243 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top