شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ #بيروت اين #عروس_شهرهاي_مديترانه اين روزها سياه پوش غمي بزرگ است ما نيز در غم انسان و انسانيت فارغ از جنس و نژاد و آيين همدردتان هستيم...
بايداسراييل وآمريکا تاون پس دهند
عشقوانه
دولت لبنان مزدهمراهي باآمريکارواسراييل راگرفت
{a h=amin9999}عشقوانه{/a} دولت فعلي لبنان همسو با آمريکا و اسرائيل نيست:)
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top