شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يزيد مسلک ها هنوز دنبال خاموش کردن نور تو اَند بيهوده پف مي کنند در اين چراغ فرزوان الهي آري آن نور که خاموش نشود نور حسين است...
امسال کرونا بهونه است، سال پيش نذري، سال قبلش پاکبان...يزيد مسلک ها چشم ديدن عظمت نام حسين رو ندارند
ساعت دماسنج
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top