شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به زلف تو سوگند که آيه آيه عشق است که مهر تو را در دلم هيچ زوالي نيست
2-دست خط
اينقدر که شما از زلف يار ميگين از خود يار نميگين ها
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
239 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top