شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ #کرونا وزير بهداشت را به آرزويش رساند!
alloutflove
98/12/13
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 69
26 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top