شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ کرونا را بگوييد بيايد صد بار وقتي آغوش تو مرا مأمن امن است:)
امشب عزيزي ميگفت اگر مردم اين قدر که از کرونا ميترسن از جهنم ميترسيدن کسي گناه نمي کرد
سوال منم تقريبا هم مضمون متن فيدتون هست.سوالم خفن بود ولي جرات پرسيدنش از کسي را نداشتم.
آغوشي وجود نداره B-)
به به B-)
درب کنسرو بازکن برقی
2--براي تو
رتبه 69
26 برگزیده
238 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top